Product details

Estremadura Azul

Price: Contact
CODE: EAH
Made in: Portugal Use for: Interior/Exterior Specifications Weight per unit of volume(kg/cm3):
Bending Strength(kg/cm3):
Compressive Strength(kg/cm3):
Moisture Absorption(%):


Product Description

Limestone là loại đá trầm tích, thành phần có nhiều carbon và chủ yếu được hình thành từ canxi từ nhiều mảnh xương của những sinh vật biển như ốc, sò, san hô.
Limestone hình thành trong quá trình vô cơ hoặc hữu cơ chủ yếu của các trầm tích dưới biển.
Chỉ có khoảng 15%-25% trữ lượng đá Limestone ở trên mực nước biển.
Limestone được sử dụng rất phổ biến trong kiến trúc Bắc Mỹ và Châu Âu.


Other product

Menu

Latest news

Video

Facebook

Online support